Lejebetingelser

  1.   Lejeperioden beregnes fra og med leveringsdagen/afsendelsesdagen. 

  2.   Det udlejede er Roco-plt´s ejendom og lejeren afviser ikke på grund af denne lejeaftale ejendomsretten hertil. 

  3.   Lejeren må ikke pantsætte, udlåne, overlade eller på anden måde afhænde sig det udlejede. 

  4.   Det pålægger lejeren at forsikre det lejede. Lejeren overlader hermed til udlejeren al ret til det fra forsikringen udbetalte skades erstatning.

  5.   Lejeren er ansvarlig for egen eller andres skade på det lejede, udover hvad der kan betegnes som almindelig slitage. Det samme gælder hvis det lejede bortkommer. 

  6.   Lejeren skal straks der opstår en skade på det lejede informere udlejeren, om eventuelle drifts forstyrrelser og omstændigheder (f.eks. tyveri eller forstyrrelser) som kan påvirke udlejerens ejendomsret til det udlejede. 

  7.   Udlejeren eller dennes udsending har ret til under lejeperioden at besigtige det udlejede. 

  8.   Udlejeren har ret til øjeblikkeligt at hæve lejeaftalen og hjemtage det lejede såfremt at lejeren: 

        a.  Har afgivet urigtige oplysninger ved lejeaftalens indgåelse. 

        b.  Ikke rettidigt overholder betalinger for det lejede.

        c.  I strid med punkt 3 afhænder det lejede.

        d.  Dør, bliver erklæret umyndig, går i betalingsstandsning eller går konkurs. 

        e.  I strid med punkt 7 nægter at lade udlejeren eller dennes udsending besigtige det lejede.

        f.   Misholder det lejede eller på anden måde tilsidesætter de aftaler der er indgået ved lejeaftalen. 

             Ved brud på en eller flere af de ovennævnte punkter a - f, skal lejeren foruden erstatning, betale forfalden leje samt summen af ikke forfalden leje. 

  9.   Indtil datoen for modtagelse af det udlejede, løber lejebetalinger månedsvis. Der beregnes rente af det skyldige beløb indtil forfalden leje er betalt. 

10.   Lejebetalingerne påbegyndes den første måned efter lejestart, som angivet i pkt. 9.

11.   Lejeren står for alle transportudgifter. Transportskader fremkommen p.g.a. lejerens behandling af det lejede er ligeledes lejerens ansvar. 

12.   Det pålægger lejeren at forsikre det lejede under transport. 

 

Se lejekontrakt